2016 09 Apr

Codul Deontologic al Notarilor Publici

Publicat in categoria: Legislatie notariala
2683 vizualizari


Forma aplicabila pentru 'Hotarirea 9/2015' la data de 14 februarie 2016


HOTĂRÂRE nr. 9 din 14 noiembrie 2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor publici din România

Având în vedere Proiectul Codului deontologic al notarilor publici din România, elaborat şi prezentat Congresului Notarilor Publici din România de către Comisia pentru modificarea şi completarea Codului deontologic,
luând în considerare faptul că proiectul Codului deontologic a fost supus dezbaterii tuturor notarilor publici de către Comisia de elaborare, atât prin transmitere pe e-mailul profesional al fiecărui notar public, cât şi prin postare pe site-ul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
luând în considerare amendamentele privind redactarea, făcute în cadrul lucrărilor Congresului Notarilor Publici din România,
ţinând seama de dezbaterile din cadrul Congresului Notarilor Publici din România, precum şi de votul celor 290 de notari publici, reprezentanţi ai Camerelor Notarilor Publici, prezenţi la Congresul al XIII-lea al notarilor publici din România,
În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (9) lit. b) şi art. 164 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,
Congresul Notarilor Publici din România, cu unanimitate de voturi, adoptă prezenta hotărâre.
Embed articolArt. 1
Se aprobă Codul deontologic al notarilor publici din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Embed articolArt. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Embed articolArt. 3
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor notarilor publici.
Embed articolArt. 4
Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
-****-

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu


ANEXĂ: CODUL DEONTOLOGIC al notarilor publici din România

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Embed articolArt. 1: Reguli generale
(1)Codul deontologic al notarilor publici din România, denumit în continuare Cod, stabileşte principiile de bază ale eticii profesionale a notarilor, standardele de conduită morală şi etică după care notarii se vor ghida în relaţiile cu autorităţile de stat, cu persoanele fizice şi juridice, cu ceilalţi colegi, cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniune, Camerele Notarilor Publici, denumite în continuare Camere, precum şi cu entităţile acestora.
(2)Codul este menit să garanteze buna îndeplinire de către notarul public a misiunii sale.
(3)Scopul acestui Cod este acela de a stabili standarde de conduită etică în procesul de desfăşurare a activităţii profesionale, de a spori încrederea statului şi a publicului în instituţia notarului, de a proteja prestigiul şi autoritatea profesiei de notar.
(4)Normele Codului sunt obligatorii pentru notari.
(5)În conformitate cu dispoziţiile legii, încălcarea dispoziţiilor şi principiilor prezentului Cod atrage răspunderea disciplinară a notarilor.
Embed articolArt. 2: Principiile deontologiei notariale
Notarul public trebuie să îşi exercite funcţia şi să îşi desfăşoare activitatea prin aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
a)principiul legalităţii şi securităţii juridice;
b)principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei;
c)principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe;
d)principiul justiţiei preventive;
e)principiul loialităţii faţă de stat;
f)principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public;
g)principiul pregătirii profesionale continue;
h)principiul disponibilităţii;
i)principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional;
j)principiul nediscriminării.
Embed articolArt. 3: Principiul legalităţii şi securităţii juridice
(1)Notarul public are vocaţia de a proteja interesele cetăţenilor, ale comunităţii din care face parte şi ale statului. Notarul public facilitează şi contribuie la crearea unui sistem de securitate juridică în stat, întărind legalitatea şi respectarea legii. În acest scop, notarul public va refuza perfectarea actelor şi procedurilor care cuprind clauze contrare legii sau bunelor moravuri.
(2)Notarul public îşi va întemeia exercitarea profesiei pe respectarea valorilor ocrotite de societate şi pe preceptul moral "alterum non laedere" (nu leza pe altul).
Embed articolArt. 4: Principiul echidistanţei, imparţialităţii şi independenţei
(1)Activitatea notarială se întemeiază pe echidistanţă, imparţialitate şi independenţă profesională.
(2)Notarul public are obligaţia de a consilia beneficiarii serviciului notarial, în mod corect, dezinteresat şi nepărtinitor, cu privire la consecinţele şi efectele actului notarial sau procedurii notariale solicitate.
(3)Notarul public se va abţine să colaboreze cu un beneficiar, când se iveşte un conflict de interese ori când secretul profesional riscă să fie încălcat sau când independenţa sa riscă să fie afectată.
(4)Notarul public trebuie să se abţină de la exercitarea activităţilor incompatibile cu funcţia de notar, evitând orice interferenţe între profesie şi afaceri, evitând situaţiile ce pot prejudicia prestigiul profesiei de notar.
(5)Imparţialitatea notarului public trebuie să fie de natură a compensa absenţa sau dezechilibrul de informaţii între părţi. Totodată, notarul public se va abţine de la a perfecta acte şi îndeplini proceduri notariale care l-ar putea favoriza în mod direct sau indirect, pe sine ori pe rudele sau afinii săi, până la gradul IV inclusiv, în detrimentul celorlalte părţi.
(6)Notarul public are dreptul şi obligaţia de a colabora cu instituţiile şi autorităţile statului.
(7)Notarul public nu poate urmări drept unic scop ai activităţii sale profesionale obţinerea de foloase materiale.
Embed articolArt. 5: Principiul adevărului, echităţii şi al bunei-credinţe
(1)Notarul public va îndeplini actele şi procedurile notariale în concordanţă cu voinţa reală a părţilor şi în condiţiile prevăzute de lege şi bunele moravuri. Orice îndoială în legătură cu legalitatea activităţii notariale trebuie să fie înlăturată înainte de îndeplinirea acesteia.
(2)În întreaga sa activitate, notarul public va urmări adevărul, va promova dreptatea şi nepărtinirea faţă de beneficiarii serviciilor notariale.
(3)Notarul trebuie să consilieze beneficiarii serviciilor notariale cu bună-credinţă. Informaţiile transmise beneficiarilor trebuie să fie fidele, veridice, să respecte secretul profesional şi să fie în concordanţă cu prevederile legale şi cu bunele moravuri.
(4)Notarul public este obligat să desluşească raporturile juridice reale dintre părţi şi să explice acestora într-un mod clar, exact şi onest consecinţele soluţiei alese.
Embed articolArt. 6: Principiul justiţiei preventive
Misiunea notarului este aceea de a evita litigiile între oameni, în acest scop, notarul îşi va desfăşura activitatea echilibrat, întotdeauna adecvat cazului concret, actele instrumentate având un conţinut clar şi cursiv.
Embed articolArt. 7: Principiul loialităţii faţă de stat
(1)Notarul va fi loial statului şi se va abţine de la orice manifestare care aduce atingere ordinii publice şi statului de drept.
(2)Notarul public are obligaţia de a percepe şi vira către stat, în termenul şi prin modalităţile prevăzute de lege, toate taxele şi/sau tarifele colectate în numele statului şi ale autorităţilor sale. În acest sens, activitatea notarială nu constituie şi nu poate fi asimilată unui act de comerţ.
Embed articolArt. 8: Principiul apărării şi promovării prestigiului profesiei de notar public
Notarul se va implica activ şi va depune toate eforturile pentru apărarea şi promovarea profesiei de notar.
Embed articolArt. 9: Principiul pregătirii profesionale continue
(1)Notarul este obligat să cunoască legislaţia aplicabilă actelor sau procedurilor instrumentate, opiniile şi deciziile organelor profesionale, precum şi să fie la curent cu doctrina şi jurisprudenţa relevantă. Este în răspunderea notarului să asigure perfecţionarea continuă a angajaţilor biroului notarial.
(2)În înţelesul prezentului cod, prin birou notarial se înţelege: birou individual notarial sau societate profesională notarială.
Embed articolArt. 10: Principiul disponibilităţii
Notarul public are dreptul şi obligaţia de a instrumenta acte şi proceduri, la cererea părţilor, cu excepţiile prevăzute delege.
Embed articolArt. 11: Principiul confidenţialităţii şi păstrării secretului profesional
(1)Notarul public are obligaţia de a păstra, în conformitate cu dispoziţiile legale, confidenţialitatea şi secretul profesional.
(2)Notarul public nu poate fi obligat să comunice date confidenţiale sau secrete profesionale, acte sau registre notariale ori copii ale acestora, decât persoanelor autorizate în acest sens, în cazurile strict prevăzute de lege.
(3)Notarul public are obligaţia de a face tot ceea ce este necesar ca acest principiu să fie respectat şi de angajaţii şi colaboratorii biroului notarial.
Embed articolArt. 12: Principiul nediscriminării
În desfăşurarea activităţii notariale, notarul public nu va ţine cont de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex şi apartenenţă sexuală, opinie sau apartenenţă politică, avere, origine socială etc., toate persoanele fiind egale.
CAPITOLUL II: Raporturile dintre notari
Embed articolArt. 13: Natura colectivă a instituţiei
(1)Natura colectivă a instituţiei notarului este fundamentată pe respect reciproc, încredere, solidaritate şi colaborare profesională între colegii notari.
(2)Ca principiu cu aplicare generală, notarul va evita diferendele cu colegii săi notari. În cazul apariţiei unei situaţii conflictuale, notarii implicaţi vor încerca mai întâi să soluţioneze problemele prin mediere şi arbitraj, în cadrul profesiei, în condiţiile legii.
(3)Comportamentul angajaţilor biroului notarial faţă de beneficiarii activităţii notariale, faţă de alţi colegi notari, precum şi faţă de personalul angajat sau reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora, ţine de răspunderea personală a notarului. În acest scop, fiecare notar îşi va supraveghea activ angajaţii şi colaboratorii, pentru a evita şi a elimina posibilele comportamente lipsite de respect sau de etică în relaţia cu beneficiarii, colegii notari sau cu personalul angajat ori reprezentanţii Camerelor, Uniunii şi entităţilor acestora.
(4)Constituie o îndatorire colegială atenţionarea făcută personal şi cu tact acelui notar care, prin atitudinea sa şi/sau modul de instrumentare a actelor ori de îndeplinire a procedurilor notariale, aduce atingere probităţii profesionale sau intereselor părţilor.
Embed articolArt. 14: Îndatoririle notarului public
Notarul public, pe tot parcursul activităţii sale, are următoarele îndatoriri:
a)să respecte natura colectivă a profesiei, în orice împrejurare;
b)să stabilească relaţii cu colegii săi pe bază de onestitate şi respect reciproc, să manifeste, în orice caz, în raport cu aceştia, tact, politeţe şi bunăvoinţă;
c)să îşi informeze colegii despre situaţiile ce pot afecta activitatea comună, precum şi despre alte probleme de solidaritate profesională;
d)să ia măsurile necesare în relaţia cu angajaţii, să nu le permită acestora să încalce legea, morala şi etica în relaţiile cu cetăţenii, colegii notari ori cu personalul sau reprezentanţii organelor statutare ale profesiei;
e)să nu desconsidere demnitatea şi autoritatea profesională a colegului său;
f)să nu propage informaţii personale cu potenţial negativ despre colegul său.
Embed articolArt. 15: Manifestări de concurenţă neloială
(1)Concurenţa neloială, în exercitarea activităţii notariale sau în legătură cu aceasta, nu este permisă.
(2)Prin concurenţă neloială se înţelege orice acţiune, atitudine sau altă formă de manifestare a notarului, personalului angajat, colaboratorilor ori interpuşilor acestora, făcută cu încălcarea sau distorsionarea sensului legii, cu scopul de a menţine sau atrage clientelă ori de a creşte veniturile obţinute din activitatea notarială, în detrimentul altor notari.
(3)Constituie manifestări de concurenţă neloială, enumerate exemplificativ:
a)perceperea unor onorarii sub nivelul minim stabilit, precum şi acordarea unor reduceri/scutiri de onorarii, nepermise de lege;
b)atragerea/fidelizarea clientelei biroului cu mijloace materiale, oferite sub orice formă;
c)determinarea părţilor să solicite strămutarea către sine sau către biroul său a unui act sau procedură aflate pe rol sau în desfăşurare, la alt coleg notar, fără ca această hotărâre să fie expresia voinţei părţilor implicate;
d)racolarea personalului instruit şi format la un alt birou notarial;
e)determinarea reprezentanţilor oricăror autorităţi/instituţii de a sfătui toţi solicitanţii să se adreseze unui anumit birou notarial;
f)anunţarea publică a tarifelor notariale şi a modului de calcul al acestora, în altă formă decât cea strict publicată în Monitorul Oficial al României;
g)acordarea oricăror facilităţi sau eşalonări la plata onorariului ori a taxelor şi tarifelor legale pe care notarul este obligat să le perceapă;
h)neefectuarea tuturor verificărilor prevăzute de lege pentru întocmirea unui act sau pentru îndeplinirea unei proceduri notariale sau fapta de a nu solicita părţii prezentarea tuturor documentelor relevante pentru lămurirea raporturilor juridice şi a conţinutului integral al actului ori procedurii notariale;
i)exercitarea sistematică a unui comportament grăbit sau dubios, de natură să accepte încălcarea prevederilor legale în desfăşurarea activităţii notariale, cum ar fi: lipsa verificării mandatului sau a puterii de reprezentare, lipsa verificării în registrele deţinute de Centrul Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale sau scutirea părţilor şi/sau nesolicitarea de a prezenta anumite documente necesare pentru stabilirea cu exactitate a intenţiilor părţilor şi a operaţiilor juridice cuprinse în act;
j)neindicarea în încheierea actelor sau procedurilor instrumentate a cuantumului onorariului şi a taxelor aferente îndeplinirii serviciului notarial;
k)neemiterea sau emiterea neregulată a chitanţelor/bonurilor fiscale/facturilor pentru serviciile efectuate;
l)participarea sau colaborarea la evenimente (audio, video, pe suport informatic etc.) cu scopul de a-şi face publicitate în vederea atragerii de clientelă, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege şi de prezentul cod;
m)însărcinarea unui profesionist, chiar şi cu titlu gratuit, de a-i procura clienţi ori a-i face reclamă;
n)nerespectarea interdicţiei legale de a-şi face publicitate individuală;
o)orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (2), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului Uniunii date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.
Embed articolArt. 16: Publicitatea individuală
(1)Publicitatea individuală este interzisă.
(2)Notarul care beneficiază, direct sau indirect, de efectele publicităţii individuale, indiferent cine este promotorul acestora, este direct răspunzător.
(3)Prin publicitate individuală se înţelege acele acte sau fapte ale notarului, ale personalului angajat sau ale colaboratorilor ori persoanelor interpuse acestora, indiferent de modalitatea de realizare sau de durata acestora, care nu sunt permise în mod expres de lege, în scopul atragerii sau menţinerii clientelei.
(4)Constituie publicitate individuală orice alte acte sau fapte în accepţiunea alin. (3), care vor fi calificate ca atare de către Consiliul Uniunii, din oficiu sau la propunerea membrilor Corpului de control. Hotărârile Consiliului date în această materie sunt obligatorii pentru toţi notarii.
(5)Prin excepţie, este permisă:
a)precizarea, în mod verbal, a titlurilor universitare sau didactice deţinute ori a specializărilor obţinute în domeniu juridic;
b)deţinerea paginii profesionale de internet şi/sau în cadrul reţelelor de socializare, cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod;
c)participarea, în calitate de raportor sau formator, la seminare, simpozioane, colocvii, forme de pregătire organizate de alte profesii juridice sau publicarea de studii, comentarii sau lucrări ştiinţifice;
d)participarea, cu informarea şi acordul prealabil al organelor de conducere ale Uniunii sau Camerei, la emisiuni TV/radio, inclusiv în mediul web, la dezbateri şi evenimente pe teme juridice, atunci când interesul public o cere, în scopul furnizării de informaţii juridice şi a schimbului de experienţă şi opinii, în beneficiul exclusiv al cetăţeanului. Organele de conducere nu pot refuza în mod nejustificat eliberarea acordului prealabil.
Embed articolArt. 17: Pagina de internet profesională
(1)Este permisă publicitatea prin intermediul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare.
(2)Este interzisă introducerea în conţinutul paginilor profesionale de internet sau a reţelelor de socializare a următoarelor informaţii:
a)calculator de taxe tarife şi onorarii cu incidenţă notarială sau afişarea acestora sub orice altă formă decât cea publicată în Monitorul Oficial al Românei;
b)modele de acte şi proceduri notariale;
c)puncte de vedere şi soluţii pentru speţe concrete.
Embed articolArt. 18: Publicitatea informativă a instituţiei
Organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerei pot face publicitate informativă generală asupra instituţiei notariatului şi a activităţii notariale, la nivel naţional, respectiv local, cu respectarea prezentului cod. De asemenea, acestea pot desemna notari publici pentru a prezenta în mass-media puncte de vedere oficiale având ca obiect interpretarea unor probleme juridice de actualitate şi care sunt în interesul cetăţenilor.
Embed articolArt. 19: Conduita generală
(1)În relaţiile cu clienţii, cu colegii notari, cu autorităţile statului sau cu membrii ori reprezentanţii organelor de conducere ale profesiei, notarul va fi politicos şi amabil, va încerca să păstreze demnitatea personală şi un comportament echilibrat, în orice situaţie.
(2)Notarul va asigura în mod egal protecţia drepturilor şi a intereselor legale ale persoanelor care solicită serviciile notariale.
(3)În îndeplinirea atribuţiilor sale profesionale, notarul va acţiona ţinând seama de interesul suprem al legii.
(4)Notarul va furniza clientului informaţii corecte în legătură cu actul notarial şi/sau procedura notarială îndeplinite prin participarea sa, în legătură cu valoarea taxelor, impozitelor şi a onorariului, precum şi cu modalităţile legale de plată.
(5)Notarul trebuie să dea dovadă de o disponibilitate rezonabilă în soluţionarea cererilor clienţilor. El îşi organizează activitatea prin mobilizarea unor mijloace umane şi materiale suficiente, adecvate fiecărui serviciu solicitat.
(6)Notarul trebuie să se abţină să instrumenteze actele sau procedurile solicitate, dacă se află într-o stare fizică sau psihică de natură să afecteze calitatea serviciului notarial.
Embed articolArt. 20: Dreptul de a consulta un alt notar sau profesionist al dreptului
Notarul trebuie să respecte dreptul clientului de a consulta un alt notar, un membru al unei alte profesii sau orice altă persoană competentă şi să colaboreze cu aceasta, dacă i se solicită. Dacă interesul o cere, notarul poate, fără autorizarea clientului, să se consulte cu un alt notar sau cu personalul de specialitate din cadrul Uniunii sau al entităţilor acesteia, în soluţionarea unei probleme juridice.
Embed articolArt. 21: Dreptul de a refuza instrumentarea
(1)În afară de cazurile prevăzute de lege, notarul poate refuza instrumentarea, pentru un motiv întemeiat, atunci când, de exemplu, este incitat să întocmească acte ilegale sau frauduloase sau când echidistanţa, imparţialitatea sau independenţa sa profesională ar putea fi pusă la îndoială.
(2)Nu constituie refuz de a instrumenta actul/procedura solicitată acordarea unui termen rezonabil, în vederea documentării şi pregătirii actului/procedurii notariale solicitate.
Embed articolArt. 22: Dreptul de a alege notarul
(1)Orice persoană fizică sau juridică de drept privat sau de drept public are dreptul de a-şi alege în mod liber notarul: clientela unui notar este formată din persoanele care, în mod voluntar, îi solicită acestuia consilierea, opinia, serviciile sau îi încredinţează acestuia redactarea actelor sau instrumentarea procedurilor dorite.
(2)Semnarea actului notarial sau participarea la procedura notarială de către părţi prezumă acordul acestora cu privire la alegerea în comun a notarului instrumentator.
CAPITOLUL III: Raporturile dintre notari şi organele profesionale
Embed articolArt. 23: Raporturi profesionale
(1)Notarii publici au obligaţia să se abţină de la fapta proprie, să nu încurajeze sau să sprijine în orice fel actele ori faptele altora, de natură să discrediteze, submineze sau denigreze, direct ori indirect:
a)încrederea publică în profesia de notar;
b)încrederea în forurile de conducere, reprezentanţii legali sau membrii acestora;
c)încrederea în alt coleg notar.
(2)În relaţiile cu organele de conducere, precum şi în cadrul acestora, notarii publici se vor comporta corect, vor colabora şi vor fi solidari, în vederea îndeplinirii de către acestea a scopurilor supuse interesului general al profesiei.
(3)Notarii publici au obligaţia de a respecta hotărârile şi deciziile forurilor de conducere şi organelor de conducere.
(4)Notarul public are dreptul şi obligaţia, în limitele posibilităţii, de a contribui la dezvoltarea profesiei prin schimb de cunoştinţe şi experienţă, participând la programe de formare profesională, publicând articole în publicaţiile ştiinţifice şi profesionale etc.
(5)Notarul trebuie să răspundă, în termenul şi în maniera cerută, la solicitările venite din partea organelor profesionale legal numite/alese.
(6)Notarul public ales într-o funcţie în cadrul structurilor organelor profesionale va proteja interesele legale ale membrilor, în concordanţă cu legislaţia. În acest sens, notarul public ales într-o funcţie în cadrul structurilor organelor profesionale:
a)va acţiona, în exercitarea mandatului, cu independenţă, imparţialitate şi prudenţă;
b)se va abţine, în caz de conflict de interese, punând interesul profesiei mai presus de interesul său ori celor apropiaţi;
c)va depune tot efortul posibil pentru îndeplinirea eficientă a tuturor sarcinilor legale încredinţate, va participa efectiv la viaţa şi problemele concrete ale profesiei şi va încuraja respectul şi spiritul de colegialitate între notari, stimulând colaborarea şi implicarea acestora.
(7)Notarii publici au obligaţia de a achita cotizaţiile profesionale şi de a participa la adunările generale ale Camerelor.
Embed articolArt. 24: Publicitatea hotărârilor
(1)Organismele profesionale sunt singurele în drept să facă publice, în condiţiile legii, hotărârile sau deciziile adoptate.
(2)Notarii publici vor respecta şi vor asigura confidenţialitatea atât în privinţa hotărârilor şi a deciziilor primite sau de care au luat cunoştinţă, precum şi în privinţa discuţiilor care au avut loc în cadrul adunărilor ori a activităţii oricăror organe, entităţi sau comisii ale profesiei.
Embed articolArt. 25: Obligaţiile notarilor publici care fac parte din organele de conducere ale profesiei
(1)Pentru a fi aleşi şi pentru a deţine funcţii de conducere notarii publici au următoarele obligaţii:
a)să pună interesul profesiei mai presus decât interesul personal;
b)să nu se folosească în niciun mod de aceste funcţii în scopul obţinerii unor avantaje sau exclusivităţi;
c)să nu înregistreze datorii scadente către bugetul de stat sau organismele profesionale;
d)să îşi îndeplinească obligaţiile de pregătire profesională continuă;
e)să nu angajeze politic instituţia notarului public şi organizaţia profesională;
f)să nu fi demisionat în perioada mandatului pentru a cărui finalizare se organizează alegerile.
(2)Un candidat la o funcţie eligibilă nu se poate promova şi nici nu poate uza de funcţia deja deţinută în scopul promovării personale. Interdicţia se extinde şi la faptele terţilor care conduc la acelaşi efect.
Embed articolArt. 26: Buna reputaţie
Buna reputaţie a notarului public constă în respectarea continuă a normelor de morală şi deontologie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 930 din data de 16 decembrie 2015


Forma aplicabila pentru 'Hotarirea 9/2015' la data de 14 februarie 2016


Trimiteti un comentariu sau o intrebare catre Notariat Irimia - Vaslui

Pentru a transmite un mesaj catre Notariat Irimia - Vaslui, va rugam completati toate campurile de mai jos. Adresa dumneavoastra de email nu va fi afisata pe site, dar ne va ajuta sa va contactam daca decidem acest lucru. Numele pe care il inscrieti va fi insa afisat pe site.

Incercam sa oferim raspuns intrebarilor dumneavoastra saptamanal, deci va trebui sa reveniti pe site-ul Notariat Irimia Vaslui dupa acest timp pentru raspuns. Nu vom oferi raspuns si nici nu vom afisa pe site intrebarile repetitive, sau alambicate si de neinteles, etc.

Mesajele sunt supervizate, vor fi afisate pe site si se va raspunde doar dupa aprobarea de catre Notariat Irimia Vaslui.

Data ultimei actualizari Sâmbătă, 09 Aprilie 2016 22:20